תנאי שימוש בפלא-פיי
עודכן לאחרונה בתאריך: 1.12.2007

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "פלא-פיי" שכתובת ה- url שלו: http://www.pelepay.co.il (להלן: "האתר"), שנמצא בבעלות "פלא-פיי בע"מ" ח.פ 515020147 (להלן: "פלא-פיי") ובין:
כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש בלפחות אחד השירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש").
מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין פלא-פיי.
ע"י השימוש בשירותי האתר הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן: (כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד)
1. הבהרת שירותי פלא-פיי
1.1 האתר מספק שירות להעברת תשלומים ממך לצד ג' כלשהו בלבד.
פלא-פיי אינו יכול לשלוט על האתרים/עסקים מהם הינך מבצע רכישות ועל כן אינו אחראי לטיב/אספקת המוצרים/שירותים שהינך רוכש באמצעות האתר.
הינך מבצע באמצעות פלא-פיי את התשלום בלבד. האחריות הבלעדית על אספקת/טיב המוצרים/שירותים אותם הינך רוכש, חלה על האתרים/עסקים מהם הינך מבצע את הרכישה.
בכל בירור, תקלה או שאלה הנוגעת לענייני שירות לקוחות כאמור לעיל, עליך לפנות ישירות לאתר/העסק ממנו ביצעת את הרכישה על מנת לפתור את הסוגיה.

1.2 כל התשלומים שהינך מבצע עם פלא-פיי מחויבים באמצעות כרטיס האשראי שלך בהתאם לפרטים שהינך מוסר בעת ביצוע התשלום או אשר מסרת בעת רישומך לאתר.
הינך מבין כי כל רכישה שהינך מבצע באמצעות פלא-פיי, לרבות אישור ואי אישור תשלומים, ביטול חיובים וכדומה, כפופים באופן ישיר לספק כרטיס האשראי שלך ועל כן יתבצעו בהתאם לכללים, נהלים ותנאים המפורטים בהסכם שחתמת עם חברת האשראי אשר סיפקה לך את הכרטיס.
2. התחייבויות המשתמש
2.1 תנאי שימוש
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות והינך תושב מדינת ישראל.
ב. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים בלבד .

2.2 אמינות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק לפלא-פיי בזמן רישומו לאתר/ביצוע תשלום הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את פלא-פיי ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר באתר בלבד.
ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .

2.3 אבטחת מידע
א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן ", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .
ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. פלא-פיי רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.
3. אחריות פלא-פיי
3.1 אספקת השירותים
א. מובהר בזאת כי פלא-פיי לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו - לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ופלא-פיי אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ב. פלא-פיי אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
ג. פלא-פיי אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
ד. פלא-פיי אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי פלא-פיי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פלא-פיי, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ה. בשום נסיבות לא תחול על פלא-פיי אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לפלא-פיי או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ו. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) - לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לפלא-פיי בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
ז. פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת הוכחה על כך. מוצהר בזאת כי פלא-פיי לא ישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב חסימת המשתמש על ידו.
ח. השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.2 פרטיות ואבטחת מידע
א. פלא-פיי מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג' כלשהו את המידע שסיפקת לאתר בעת אליו.
ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין האתרים/עסקים שהינך מבצע מהם רכישות, וכן לפתרון בעיות כלשהן שעלולות להיווצר בעסקאות עתידיות, פלא-פיי יספק לבעלי עסקים מהם ביצעת רכישות, את כתובתך ופרטי ההתקשרות עימך על מנת שאלו יוכלו לשלוח לך מוצרים/שירותים ו/או ליצור עימך קשר בכל תרחיש שהוא המצריך זאת.
ג. פלא-פיי מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמין לו. פלא-פיי מתחייב להצפין ולהסתיר כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עוין כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.
ד. פלא-פיי לא יפצה אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של פלא-פיי ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת פרטי אמצעי התשלום שלך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע"י צד ג' כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך פלא-פיי אינו מתחייב לכך וכי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
ה. הנך מאשר בזאת לפלא-פיי לשלוח לך דואר אלקטרוני שוטף החיוני לשימוש בשירותי האתר, לרבות: עדכונים והודעות על ביצוע פעולות, שירותים חדשים,התרעות וכדומה.

3.3 סגירת חשבון
א. באפשרותך לסגור את חשבונך האישי באתר בכל עת וללא תשלום כלשהו.
ב. מובהר בזאת כי במקרה של סגירת חשבון, פלא-פיי אינו מתחייב לשמור את הנתונים של חשבונך לרבות תשלומים שביצעת, סיסמאות וכדומה, ו/או לספק לך כל מידע ו/או גישה לנתונים אלו בעתיד.
ג. מובהר בזאת כי פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות שלא לסגור את חשבונך (גם בתרחיש בו תהיה מעוניין בכך ותדרוש לבצע זאת) בכל מקרה בו יהיו מקרים בלתי פתורים הנוגעים להחזרת/ביטול תשלומים, חיוביים לא חוקיים ו/או בלתי מורשים, או בכל סוגיה אחרת בה צד ג' כלשהו פנה לפלא-פיי בעניינך.
4. תשלומים בפלא-פיי
4.1 השימוש בפלא-פיי אינו כרוך בתשלום והוא ניתן חינם למשתמש, אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש באתר.

4.2 כל החלטה שתקבל ביחס לביצוע תשלום באמצעות פלא-פיי היא באחריותך המלאה בלבד.

4.3 פלא-פיי אינו מתחייב כי פרטים הנמסרים ע"י ספק המוצר/שירות ממנו אתה מבצע את הרכישה יהיו מלאים, נכונים או מדויקים ו/או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
פלא-פיי אינ יכול לשלוט על אמינות וטיב האתרים/עסקים אשר הינך מבצע מהם רכישות ועל כן אינו יכול להיות אחראי על טיב/איכות/אספקת המוצרים או השירותים שהינך משלם עבורם באמצעות פלא-פיי.

4.4 שירות פלא-פיי מאפשר לך למחייב את כרטיס האשראי מבלי שתצטרך למסור את פרטיו בזמן הרכישה בפועל. הינך מאשר בזאת לפלא-פיי לחייב את כרטיס האשראי שלך ע"י הזדהות של מספר הטלפון הנייד שלך בצירוף סיסמתך האישית באתר, בהתאם לפרטים המופיעים בחשבונך בעת ביצוע התשלום. .

4.5 על מנת לשמור על ביטחונך ולמנוע מגורמים עוינים לבצע חיובים לא מורשים בחשבונך, פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות להגביל את הסכום לביצוע תשלום בודד, ו/או סכום מצטבר יומי/שבועי/חודשי ו/או לבקש ממך אישור מיוחד (שייקבע ע"י פלא-פיי) לשם ביצוע התשלום בחשבונך.

4.6 פלא-פיי יספק לך מידע מפורט על כל התשלומים שביצעת באמצעות השירות.
באפשרותך לצפות במידע זה בכניסה לחשבונך הפרטי באתר.

4.7 פלא-פיי מאפשר תשלומים במטבע שקלי של מדינת ישראל ו/או במטבע דולר (ארה"ב) בלבד.
אם הינך מבצע תשלום במטבע שהוא אינו המטבע בו מתנהל חשבון הבנק שלך אשר ממנו מחויב כרטיס האשראי שלך, הינך מודע ומסכים כי חשבון הבנק שלך עלול להיות מחויב בעמלות כלשהן, בהתאם לתנאים ולכללים של הבנק בו מתנהל חשבון הבנק שלך ו/או לתנאים ולכללים של ספק כרטיס האשראי שלך.
5. בירורים וביטול תשלומים
פלא-פיי מספק שירותי העברת תשלומים בין קונים למוכרים ואינו עוסק בכל צורה שהיא במישרין ו/או בעקיפין באספקת המוצרים/שירותים אותם הינך רוכש באמצעות פלא-פיי. הינך מבין ומסכים כי האחריות הבלעדית על אספקת המוצרים/שירותים, לרבות טיבם ואיכותם היא על האתרים/עסקים מהם הינך מבצע את הרכישה. 5.1 פלא-פיי מאפשר לך לצפות בפרטי כל התשלומים שביצעת באמצעות האתר בדף "פירוט תשלומים" שבחשבונך באתר. בכל בירור בנושא פרטי התשלומים שבוצעו בחשבונך, תוכל לקבל את המידע הדרוש שלך לגבי כל תשלום בדף זה.

5.2 והיה וגילית בחשבונך תשלום שלא אתה ביצעת ו/או שבוצע ללא אישורך, עליך לבצע מיד את הפעולות הבאות:
א. התחבר לחשבונך באתר ולשנות את הסיסמא האישית שלך.
ב. להודיע על כך לפלא-פיי.
אם לאחר בירור מקיף, טענתך תתברר כנכונה, החיוב יבוטל מחשבונך וכרטיס האשראי שלך יזוכה במלואו.

5.3 היה וביצעת תשלום בגין מוצר/שירות כלשהו, אך לא קיבלת לידיך את המוצר/שירות אותו רכשת, עליך לפנות לאתר/עסק ממנו ביצעת את הרכישה ולעדכן אותו על הבעיה.
היה והאתר/עסק מסרב לספק לך את המוצר/שירות בהתאם לתנאים ולכללים שצוינו בעת ביצוע הרכישה ו/או להחזיר לך את כספך לאחר 14 יום מיום ביצוע הרכישה או מיום פנייתך אליו (המאוחר מביניהם), באפשרותך לפנות לפלא-פיי לעזרה בפיתרון הבעיה. פלא-פיי יסייע לך בפיתרון הבעיה מול בעל האתר/עסק ובמקרה הצורך אף יעניק לך זיכוי מלא בגין התשלום שביצעת.
מודגש בזאת כי ביטול התשלום יתבצע בהתאם לכללים, נהלים והתנאים המפורטים בהסכם שחתמת עם ספק כרטיס האשראי שלך ובהתאם לחוק כרטיסי חיוב והגנת הצרכן בישראל.

5.4 בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם, בכל תרחיש של בירור פרטים/תקלה/אי אספקה מכל סיבה שהיא של שירות/מוצר שרכשת באמצעות פלא-פיי, ייפנה המשתמש קודם לאתר/עסק ממנו הוא ביצע את הרכישה לשם בירור ופתרון הבעיה טרק אם לא יגיעו הצדדים להסכמה, יתערב פלא-פיי בעסקה.

5.5 פלא-פיי מאפשר לך לקבל דוא"ל/מסרון (ס.מ.ס) ישירות לטלפון הסלולארי שלך בכל עת בה מתבצע תשלום כלשהו בחשבונך (להלן: "ההתרעה")
מובהר בזאת כי ההתרעה מסופקת באמצעות צד שלישי שאינו בשליטת פלא-פיי ועל כן פלא-פיי לא יהיה אחראי על תקלות, אי אספקת השירות באופן זמני ו/או קבוע לרבות תקלות ברשתות התקשורת שלו ו/או של כל צד ג' אחר לרבות תקלות במכשיר ו/או ציוד קצה כלשהו של המשתמש ו/או מכל סיבה שהיא המונעת באופן ישיר או עקיף את מתן שירות ההתרעה.
בהתאם לאמור לעיל, פלא-פיי לא יפצה, ישלם או יתגמל אותך פיצוי חלקי או מלא כלשהו בגין כל נזק תוצאתי שייגרם לך (במישרין או בעקיפין) כתוצאה מאי אספקת שירות ההתרעה בצורה תקינה.
6. תכנים באתר
6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. פלא-פיי אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם,בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי פלא-פיי לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פלא-פיי,לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי פלא-פיי אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.

6.2 פלא-פיי אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.
פלא-פיי לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.

6.3 בכל מקרה,פלא-פיי ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.

6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי פלא-פיי בגין טיב המידע,השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פלא- פיי ו/או כנגד מי מטעמו.
7. קניין רוחני
7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש פלא-פיי בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.

7.2 אין להעתיק,להפיץ,לשכפל,להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מפלא-פיי.
8. הפרת ההסכם
8.1 פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד.
מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.

8.2 הנך מתחייב לשפות את פלא-פיי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה.
בנוסף, תשפה את פלא-פיי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.

8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.