תנאי שימוש- סליקה באתר אינטרנט
15.08.2021

1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר "פלא-פיי" (להלן: "האתר"), מבית יופיי פיננסיים בע"מ (להלן: "החברה").

1.2 תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בינך לבין החברה ביחס לכל השימושים שלך בכל שירותי החברה, לרבות באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו.

1.3 הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה שלך לכל תנאי השימוש וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. אינך חייב להסכים לתנאי השימוש, אך אם כך הדבר עליך לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכניו.

1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים מטעם החברה, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.5 זמינות המידע והתכנים שבאתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.6 התכנים והמידע באתר מוצגים לצורך אינפורמציה בלבד, ומטרתם אינה ולא תפורש כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי. התמונות נועדו להמחשה בלבד.

1.7 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, אך הכוונה היא לשני המינים וגם לרבים.

2. חשוב להבין
2.1 האתר משמש כפלטפורמה להתקשרות ראשונית בינך ובין החברה לצורך הפעלת מערכת תשלומים לביצוע עסקאות בכרטיסי אשראי וקבלת תשלומים ישירות לחשבון הבנק שלך (להלן: "המערכת").

2.2 קבלת שירותים מהחברה מותנית בהליך חיתום הכולל בין היתר חתימה על חוזה התקשרות וקיום הליכי זיהוי, הכרת הלקוח, גילוי נאות וניהול סיכונים, הכל לפי נהלי החברה העשויים להשתנות מעת לעת. לכן תוכל להתחיל בפעילות מיד עם סיום ההרשמה באתר, אך כספים יועברו לחשבונך רק לאחר השלמת הליך החיתום.

2.3 הרשמה באתר, ואפילו תחילת פעילות במערכת, אינם מחייבים את החברה להתקשר עמך בחוזה. לחברה יש שיקול דעת בלתי מוגבל להחליט בעניין זה, והיא יכולה להתנות הסכמתה בתנאים שונים. אם בחרה החברה בסופו של דבר שלא להתקשר עמך בחוזה אין לה חובה לנמק מדוע. במקרה כזה תחליט החברה אם לגרום לביטול העסקאות שכבר בוצעו במערכת בתקופת הביניים (אם בוצעו), או אם להעביר לידיך את תמורתן בלבד כאילו נחתם חוזה, וגם בעניין זה שיקול דעתה הוא מוחלט. מכל מקום, החברה מתחייבת כי תקופת הביניים שבין ההרשמה וההתקשרות בחוזה או סירוב להתקשר בו תהיה קצרה ככל האפשר, הכל בהתחשב בנסיבות העניין ומידת שיתוף הפעולה שלך.

2.4 החברה אינה צד לעסקה בינך לבין לקוחותיך, והמערכת נועדה לביצוע התשלום בלבד. בהתאם לכך, השימוש במערכת אינו פוטר אותך משום חובה חוקית שהיא, ובכלל זה במיוחד הדינים החלים על הגנת הצרכן, גילוי נאות ללקוחותיך, מתן אשראי ועוד.

2.5 אם וכאשר יושלם הליך החיתום ויחתם חוזה בינך ובין החברה, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות החוזה ובין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות החוזה.

3. מסירת פרטים ואימותם
3.1 בהתאם לדין מחויבת החברה לקבל, לאמת ולשמור נתונים מסוימים אודות זהות המשתמשים במערכת. לכן בעת רישומך למערכת תדרש למסור פרטים מסוימים, ובהם שם פרטי ושם משפחה, כפי שמופיעים בתעודת הזהות, או שם תאגיד; מספר תעודת הזהות או התאגיד; תאריך הנפקת תעודת הזהות; תאריך לידה או ההתאגדות; מין; מען; תחום עיסוק; פרטי חשבון בנק; פרטים ליצירת קשר; ועוד פרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי החברה. ייתכן ותידרש למסור פרטים נוספים בהמשך, לרבות בדבר מהות עיסוקך והיקף פעילותך, כפי שתקבע החברה.

3.2 בנוסף תדרש להמציא לידי החברה מסמכים מסוימים ובהם בין היתר: תעודת התאגדות (במקרה הרלבנטי); תעודת עוסק; צילומי תעודת זהות של כל מורשי החתימה של בית העסק; צילום שיק/אישור על ניהול חשבון בנק; הוראה לחיוב חשבון חתומה על ידי הבנק; פרוטוקול מורשי חתימה, חתום על ידי עורך דין, וכן צילום תעודת הזהות של כל בעלי השליטה בחברה ופרטים אודותיהם; טופס הצהרה חתום על נהנה/ים בחשבון הבנק; ועוד מסמכים כפי שיידרשו על ידי החברה מעת לעת.

3.3 באחריותך לספק לחברה פרטי התקשרות נכונים ועדכניים ולוודא שפרטי ההתקשרות אותם מסרת לנציגי החברה, בכתב ובעל פה, לרבות בחוזה ההתקשרות, יהיו מעודכנים בכל עת. בכלל זה עליך לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרת מעודכנת ותקינה על מנת שהחברה תוכל ליצור איתך קשר באופן אלקטרוני.

3.4 בכל עת תוכל לעדכן את פרטיך באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, בהתאם לסוג העדכון אותו תבקש לבצע. ייתכן ותידרש בעקבות השינוי להמציא לחברה מסמכים נוספים.

3.5 החברה תהיה רשאית לבדוק את הפרטים שמסרת, ובכלל זה לקבל מידע אודותיך מלשכות שירות נתוני אשראי ומכל גורם חוקי אחר.

3.6 אם אתה עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, אתה מתחייב בזאת כי יש בידיך את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים לפעול בשמם.

4. מגבלות אפשריות ותוצאותיהן
4.1 אתה מצהיר ומתחייב שכל פעולותיך העסקיות הינן ותהיינה חוקיות, ואינן מפרות הסכם, הוראה או דין כלשהו, לרבות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וחוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005, ואינן נוגדות את תקנת הציבור.

4.2 אתה מצהיר בזאת שאינך פועל בתחומים האסורים לסליקת תשלומים בכרטיסי אשראי, ובכלל זה הימורים אסורים, פורנוגרפיה, פרסומי תועבה, פרסומי אלימות, מכירת כלי נשק, מכירת אלכוהול, טבק ותרופות, וכן בתחומים נוספים כפי שיפורסמו מעת לעת על-ידי חברות כרטיסי האשראי.

4.3 במידה ואתה מפעיל אתר סחר אלקטרוני המציע למכירה מוצרים או שירותים הנושאים זכויות יוצרים או קניין רוחני (לדוגמא בלבד: מוסיקה, סרטים ותוכנות), עליך להצהיר כי אינך פוגע בזכויות צדדים שלישיים.

4.4 אם אתה מפעיל אתר סחר אלקטרוני העוסק במכירת מוצרים טבעיים ו/או תרופות טבעיות ו/או משחות טבעיות וכיוצ"ב וכן תרופות ו/או משחות הניתנות למכירה, אף ללא מרשם רופא, בין אם בצורתם הטבעית ובין אם לאחר שעברו עיבוד, עליך להצהיר כי מוצרים אלה מאושרים על ידי משרד הבריאות או כל גורם אחר הנדרש לתת את אישורו על-פי כל דין.

4.5 במידה ואתר הסחר שלך פועל בשפות נוספות, מלבד עברית ואנגלית, עליך לאשר ולהצהיר כי פעילותו תואמת לפעילותו בשפה העברית.

4.6 אם יתברר שאיזה מהצהרותיך אינן נכונות, בכל שלב שהוא לרבות לאחר תחילת פעילותך ואף לאחר חתימת חוזה, החברה תהיה רשאית למנוע ממך מלעשות כל שימוש באתר ובמערכת, ובכלל זה להגביל ואף למנוע גישה לחשבון שלך ולסכומים המגיעים לך, ואף להפסיק לחלוטין את ההתקשרות עמך. הדבר יהיה נכון גם אם יתברר שביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות דין כלשהו; הפרת תנאי מתנאי השימוש; או אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות בלקוחות אחרים או במשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר. פעולות כאמור, לרבות הפסקת פעילות, לא תפטור אותך מקיום התחייבות כלשהי על פי תנאי השימוש או החוזה.

5. ביצוע עסקאות ומשיכת כספים מהחשבון
5.1 כאמור לעיל תוכל לבצע עסקאות עוד בטרם השלמת הליך החיתום, אך העברת כספים לחשבונך כפופה להשלמתו לשביעות רצון החברה. בנוסף, ייתכן שחשבונך יוגבל בכל שלב עד אשר תמלא את בקשותינו למסירת פרטים, משלוח מסמכים והמצאת בטחונות. תוכל לצפות בכל עת במגבלות הקיימות בחשבונך, אם קיימות, באמצעות המערכת. בנוסף, ייתכן שנעכב משיכת כספים מחשבונך בכל שלב שהוא במהלך ביצוע בחינת ניהול סיכונים שוטפת. לכן מובהר שלא תשמע מצדך טענה בדבר ציפייה לקבלת כספים במועד מסויים ו/או הסתמכות על כך.

5.2 ככלל חיובים וזיכויים יתבצעו בימי עסקים בלבד. חיובים וזיכויים שיחולו ביום שאינו יום עסקים, יידחו ליום העסקים הבא.

5.3 ניתן לבצע עסקאות אך ורק בתחומי ישראל (ללא תחומי הרשות הפלסטינית), בין משלם ומוטב ישראליים, תוך זיכוי/חיוב אמצעי תשלום שהונפקו או נפתחו בישראל.

5.4 ניתן לבצע עסקאות בשקלים חדשים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ביצוע עסקאות במטבעות אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.5 בגין ביצוע עסקאות בחשבונך, לרבות משיכת כספים מהחשבון, תחוייב בעמלת סליקה ועמלת תשלומים, בהתאם לסוג העסקה ותנאי התשלום בגינה. ככל שתבקש להקדים תשלומים, תחוייב בריבית. סכומים אלה וכל סכום אחר המגיע לחברה ישולמו מתוך סכומי העסקאות המגיעים לך. בכל מקרה אתה מתחייב לשלם לחברה את העמלות והריבית שיגיעו לה בהתאם לחוזה ההתקשרות בינך לבין החברה ועל פי תעריף שיהיה נהוג בחברה מעת לעת.

5.6 תשלום שהתקבל בחשבונך עלול להתבטל במועד מאוחר יותר. בכל אחד מהמקרים בהם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש, או חרגת מכללי עסקה בטוחה כהגדרתם בחברות כרטיסי האשראי, או אם לקוח שלך התכחש לביצוע עסקה עמך (בין אם בטענה כי העסקה לא בוצעה, בחלקה או במלואה, ובין אם בטענה שאינה קשורה לעסקה) או אם העסקה בוטלה, סורבה או קוזזה מסיבה כלשהי על-ידי אחת מחברות האשראי – החברה תהיה רשאית שלא להעביר אליך תשלום בגין עסקה זו, ואם כבר הועבר - לחייב את חשבון הבנק שלך בסכום המתאים, או לגבותו מתוך כספים אחרים שיגיעו לך, הכל לפי שיקול דעתה. בכל מקרה תגבה עמלת סליקה בגין עסקה שבוטלה מכל סיבה שהיא, גם אם הביטול יזום על ידיך.

6. אבטחת מידע
6.1 השימוש בחשבונך מותנה בהקשת סיסמה וכל אמצעי זיהוי אחר כפי שיידרש על ידי החברה. אתה מתחייב לפעול על פי הנחיות החברה בקשר עם הסיסמה, לרבות החלפתה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, לפחות בתדירות שתורה לך החברה. אתה מתחייב שלא לרשום לגלות ו/או למסור את הסיסמה לאחרים ו/או לאפשר לאחרים גישה לחשבונך.

6.2 אתה מתחייב לשמור את אמצעי אבטחת המידע (לרבות האמצעים הפיזיים עליהם הם רשומים) בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים ולדאוג לכך שכל מי שיימסרו לו אמצעי אבטחת המידע על ידיך ובהסכמתך ינהג באותו האופן.

6.3 בכל מקרה שבו ייוודע לך או שיש לך חשש של פגיעה באבטחת החשבון, לרבות פריצה, שימוש ללא הרשאה, או דליפת הסיסמה ואמצעי הזיהוי שלך לאחר, אתה מתחייב ליידע את החברה באופן מיידי וכן לפעול לשינוי הסיסמה שלך באופן מיידי.

7. מדיניות פרטיות
7.1 הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיך שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר, יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיך לחברה ומסירת פרטיך כאמור נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה.

7.2 השימוש שלך באתר ומסירת פרטיך לחברה מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטיך יוחזקו וינוהלו על ידי החברה, וכי ייעשה במידע זה שימוש לצורך הפעלת האתר, מתן שירותים, ביצוע והשלמת עסקאות, פניה אליך, מענה לשאלות, צרכים אחרים כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, וכן לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מבלי שמידע זה יזהה אותך אישית). אתה מסכים בזאת לכך שהשימוש האמור בפרטיך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך, והחברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות שלך בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך.

7.3 אתה רשאי למסור פרטים אישיים אודות צדדים שלישיים אך ורק אם יש בידיך את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים לפי דין למסירת פרטים אישיים אלו לחברה. אתה מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם בגין מעשה או מחדל שלך בקשר עם האמור בסעיף זה.

7.4 החברה לא תמסור את פרטיך לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה; (ג) אם החברה תארגן את פעילות האתר או המערכת במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שהחברה תמזג את עסקיה עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי עשית שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים או לחברות קשורות, קבלני משנה או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה במדינתך), המעורבים בתפעול האתר. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטיך כאמור; (ח) בכל מקרה בו יהיה על החברה לדווח על כך, לרבות אם הדבר נתון לשיקול דעתה, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 והצווים על פיו.

7.5 אם אתה מתנגד לשימוש בפרטים שלך, או מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטיך, עליך להודיע על כך לחברה באמצעות פנייה בהתאם לפרטי ההתקשרות עם החברה המפורטים להלן, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.

7.6 החברה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.

8. דיוור שיווקי
החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח אליך פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמתך ובהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דיוור שיווקי בעניין מוצר ו/או שירות שרכשת מהחברה ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה להם, אף ללא הסכמתך. אתה רשאי לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה וזאת ע"י פנייה בכתב לחברה, או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירתך.

9. קניין רוחני
9.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהוא), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

9.2 נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

9.3 סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

9.4 אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. אתה מתחייב להימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

9.5 אתה מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

9.6 אתה מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

9.7 אתה מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

9.8 אתה מסכים לכך שמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק את פעילותך בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש שלך באתר, להעביר את דפוסי התנהגות שלך לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות מפרה שלך וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

10. הגבלת אחריות
10.1 בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו לך או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;

10.2 תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו אותך בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

10.3 הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים שלך ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

10.4 הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

10.5 הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. בנוסף:

10.6 ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריותם של בעלי האתרים המקושרים בלבד ואתה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

10.7 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

10.8 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

10.9 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטיך, אתה משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

11. העברה או המחאת זכויות
העברה או המחאת זכויות אינך רשאי להסב, להעביר, להמחות, לשעבד ולהקנות לאחר כל זכות שהיא בחשבונך, אלא בהסכמת החברה לכך מראש ובכתב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר או להמחות כל זכות או התחייבות הנובעת מתנאי השימוש ובכפוף אליהם, בכל עת.
12. שירות לקוחות
לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או תנאי השימוש או השירותים המוצעים על ידי החברה, ניתן לפנות אליה בטלפון 03-8008729, בדוא"ל support@upay.co.il או באמצעות צ'אט באתר החברה. שעות פעילות שירות הלקוחות הן בימים א'-ה' 17:00-08:30, ובימי ו' וערבי חג 13:00-08:30.

13. סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר ותנאי השימוש נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים או בתל-אביב יפו בלבד, והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל משפט אחר לעניין זה.
14. שונות
14.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתתפרסם באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור שלך בדבר קבלת השינויים. מומלץ כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת שלך לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

14.2 במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית או בלתי תקפה, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

14.3 כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.